Γενικοί όροι Συνεργασίας& Πολιτική της Εταιρείας - AboutHotelier

Γενικοί όροι, Πολιτικές και Προϋποθέσεις Συνεργασίας

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρέχει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ τις υπηρεσίες, τα λογισμικά, η τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράστημα 1 της Σύμβασης (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Η χρήση τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης χρεώνεται επιπρόσθετα και υπόκειται στην πολιτική τιμών του ΠΑΡΟΧΟΥ.

1.2 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες, τα λογισμικά, η τα προϊόντα στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ με τον προσήκοντα τρόπο.

1.3 Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παρέχει τις Υπηρεσίες είναι αναγκαία η εγκατάσταση και παραμετροποίηση καθώς και εκπαίδευση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ στην χρήση των Υπηρεσιών.

1.4 Ο Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη πρόσβαση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ στο λογισμικό ή/και τις εφαρμογές, στα οποία αφορά η παροχή των Υπηρεσιών, όλο το 24ώρο και καθημερινά για την εισαγωγή ή αλλαγή των δεδομένων των καταλυμάτων του. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εγγυάται ωστόσο την αδιάκοπη και αλάνθαστη λειτουργία του λογισμικούή/και των εφαρμογών, στα οποία αφορά η παροχή των Υπηρεσιών, δεδομένου ότι προβλήματα μπορούν να προκύψουν από παράγοντες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του, όπως ο παγκόσμιος ιστός, οι τηλεφωνικές γραμμές, περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης κλπ.

1.5 Τα δεδομένα που αφορούν κρατήσεις στο/α καταλύματα/α του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, είναι άκρως εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δοθούν σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν από τον  ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς ίδιον όφελος, ακόμα και μετά την λήξη/τερματισμό της μεταξύ τους σχέσης.

1.6 Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ ζητήσει από τον  ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ να συμπεριλάβει στις Υπηρεσίες και εισαγωγή δεδομένων (data entry) που αφορούν αποκλειστικά τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα ήτοι στοιχεία καταλυμάτων, τιμολογιακή πολιτική, διαθεσιμότητα, συμβόλαια, media κλπ), η εισαγωγή των εν λόγω δεδομένων στο σύστημα κρατήσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του ΠΑΡΟΧΟΥ, ούτε αποτελεί μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας του, όπως αυτή αναλύεται στη Σύμβαση και παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, λαμβάνει δε χώρα αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτησή του. Συνεπώς για οποιαδήποτε τυχόν ανακρίβεια ή λάθος που αφορά τα εν λόγω δεδομένα, ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη.

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι λέξεις και οι εκφράσεις που ορίζονται παρακάτω θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία ή στο παράρτημα. Πρόσθετοι ορισμοί μπορούν να υπάρχουν στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας και στο παράρτημα.

● Συνεργάτης-Πελάτης σημαίνει, σε σχέση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή νομική οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή υπό κοινού έλεγχο με κάποιο πρώτο πρόσωπο ή νομική οντότητα.
● Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει κάθε εργάσιμη ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές στην Ελλάδα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
● Ανωτέρα βία σημαίνει κάθε γεγονός που είναι πέρα από τον έλεγχο ενός Μέρους, ιδίως μιας πράξης πολέμου, σεισμού, τυφώνα, πλημμύρας, πυρκαγιάς ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου περιστατικού όπως ένα εμπάργκο, ανταρσία, τρομοκρατία, δολιοφθορά, απεργία, πράξη κυβέρνησης, εξέγερση, επιδημία, ανικανότητα προμήθειας υλικού ή μεταφορικών μέσων, διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικού ρεύματος, νομικό ή ρυθμιστικό κυβερνητικό κώλυμα, δικαστική απόφαση, καταδίκη, αποτυχία του Διαδικτύου.
● PMS – Property Management System σημαίνει Πρόγραμμα οργάνωσης του καταλύματος. Το βασικό πακέτο του συστήματος περιλαμβάνει: Ετήσια χρήση της cloud πλατφόρμας, απεριόριστο αριθμό καταχωρήσεων πελατών, εταιρειών, γραφείων κι έκδοσης παραστατικών, σύνδεση με ΑΑΔΕ- Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, δυνατότητα σύνδεσης με μηχανή κρατήσεων, Housekeeping Management (Περιλαμβάνονται 3 χρήστες με πλήρη δικαιώματα), δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χρηστών ανά Property, Online Check In εφαρμογή (module), Module διασύνδεσης με Channel Manager.
● Ημερομηνία Έναρξης Υπηρεσιών είναι η ημερομηνία που προβλέπεται στους Βασικούς Εμπορικούς Όρους .

 

3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.1 Τo λογισμικό, οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές προστατεύονται όπως ένα οποιοδήποτε άλλο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Διά της Σύμβασης παραχωρείται στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ μόνο δικαίωμα χρήσης των έργων που που αναφέρονται ως συμφωνηθέντα,  αποκλειστικά σε servers της εταιρείας και δεν πωλείται ούτε εκχωρείται, ούτε ενοικιάζεται οποιοδήποτε μεταφοράς δεδομένων, σχεδίων, backups, λοιπών αρχείων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών.

3.2 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δύναται και δεν υποχρεούται να κοινοποιεί ή να ενημερώνει τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ για ευαίσθητες η μή, τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τα έργα/λογισμικά/ιστοσελίδες που αναλαμβάνει, στα οποία υλοποιεί ή ανανεώνει η υποστηρίζει με λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις, διαδικασίες και λοιπές υπηρεσίες.

3.2 Για τη διάρκεια της περιόδου χρήσης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ χορηγεί στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ μια αέναη, με μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή την κυριότητα όλων των εγγράφων και τυχόν αντιγράφων αυτής.

3.3 Με την έναρξη της συμφωνίας αυτής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ κωδικούς (Username και Password), που του εξασφαλίζουν δικαίωμα πρόσβασης και απλής χρήσης του λογισμικού, των ιστοσελίδων η τρίτων εφαρμογών στο μέτρο που περιγράφεται στη συμφωνία.

3.4 Οι εν λόγω κωδικοί δίδονται στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ αποκλειστικά και μόνον προκειμένου να κάνει χρήση του συστήματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσης σύμβασης. Η πραγματοποίηση αλλαγών στον κώδικα των έργων ή η αποκάλυψή τους σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες μη συνδεδεμένες με τον Πελάτη) δίδει το δικαίωμα στον ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ζητήσει από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του από την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του λογισμικού ή/και των εφαρμογών εκτός του πλαισίου της Σύμβασης.

3.5 Δεν επιτρέπεται στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτα μέρη (εταιρείες ή ιδιώτες), να προβεί σε μετατροπή των λογισμικών της και αναπαραγωγή μέσω αντιστροφής της διαδικασίας κατασκευής της (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πρωτογενή (πηγαίου) κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly – αποσυμπίληση) των στοιχείων που την απαρτίζουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας παραβίασης, η Abouthotelier επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος προς αποκατάσταση της ζημιάς της από την αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά.

3.6 Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού ή συμπληρωματικών δεδομένων που θα δοθούν από την ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, θα θεωρoύνται τμήμα του ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα υπόκεινται στην πολιτική τιμών της Εταιρείας.

3.7 Δεν επιτρέπεται στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, η εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση ή ο δανεισμός ή η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης του λογισμικού, στο οποίο αφορά η παροχή των Υπηρεσιών ή των επιμέρους τμημάτων του σε τρίτον χωρίς την γραπτή άδεια του ΠΑΡΟΧΟΥ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3.8 Για τη διάρκεια της περιόδου χρήσης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ χορηγεί στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ μια αέναη, με μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο
δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή την κυριότητα όλων των εγγράφων και τυχόν αντιγράφων αυτής.

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού ή συμπληρωματικών δεδομένων που θα δοθεί από τον ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, θα θεωρείται τμήμα των Υπηρεσιών και θα υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στους όρους της Σύμβασης με τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ.

4.2. Λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις των Υπηρεσιών και του λογισμικού, στο οποίο αφορά η παροχή των Υπηρεσιών, που μπορούν να προκύψουν από παρατηρήσεις ή επισημάνσεις του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο του λογισμικού.

4.3. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται αλλά δεν υποχρεούται να ενημερώνει το λογισμικό ή/και την εφαρμογή, στα οποία αφορά η παροχή των Υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώνει τις δυνατότητες και την αξιοπιστία τους. Οι εν λόγω βελτιώσεις δεν καθιστούν την προηγούμενη έκδοση ελαττωματική.

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

5.1 Το ισχύον ποσό κοστολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται και περιγράφεται στους Βασικούς Εμπορικούς Όρους σύμφωνα με τα παραρτήματα της Σύμβασης.

5.2 Για τις Υπηρεσίες που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ σε ετήσια βάση, κατά την έναρξη κάθε συμβατικού έτους, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ τιμολόγιο για την αμοιβή του και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα υποχρεούται να το εξοφλεί εντός [7] ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού προτιμολογίου ή τιμολογίου. Σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα πλήρης εξόφληση μέχρι την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

5.3 Για τις Υπηρεσίες που θα παρέχει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ σύμφωνα με το Παράστημα 1 της Σύμβασης, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΑΡΟΧΟ τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 ποσά, σύμφωνα με τους εκεί προβλεπόμενους όρους, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω link (ηλεκτρονικού συνδέσμου) που θα αποστέλλει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μαζί με το τιμολόγιο για την παροχή των Υπηρεσιών.

Η χρήση τυχόν πρόσθετων ή εξατομικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης χρεώνεται επιπρόσθετα και υπόκειται στην πολιτική τιμών του ΠΑΡΟΧΟΥ.

5.4 Εάν ο Πελάτης πραγματοποιήσει ουσιαστικές τροποποιήσεις (προσθήκη δωματίων, χρηστών, φωτογραφικό η πληροφοριακό υλικό κ.λπ.) τότε η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την πληρωμή ενός κόστους εγκατάστασης ή αλλαγής του ετήσιου κόστους.

5.5 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναπροσαρμόσει τις ισχύουσες αμοιβές ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση και διακριτικότητά της. Τα αναπροσαρμοσμένα κόστη κοινοποιούνται στον Πελάτη μέσω email και μπορούν να τεθούν σε ισχύ είτε μετά από 2 μήνες από την ειδοποίησή τους στον Πελάτη είτε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα αναγράφεται στην ανακοίνωση. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί, πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εντός 4 μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση και το αργότερο μέχρι την παρέλευση της τρέχουσας περιόδου χρήσης. Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου, οι αναπροσαρμοσμένες χρεώσεις θα θεωρούνται αποδεκτές από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει εντός του χρονικού ορίου, τότε θα συνεχίσουν να ισχύουν τα προϋπάρχοντα κόστη/αμοιβές για το υπόλοιπο της περιόδου χρήσης, η οποία όμως δεν ανανεώνεται μετά τη λήξη της.

5.6 Όλες οι πληρωμές για την Αμοιβή θα καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στους  τραπεζικούς λογαριασμούς που θα στέλνονται κατόπιν υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος για τη μεταφορά των χρημάτων μέσω τραπεζικού εμβάσματος θα το φέρει ο Πελάτης.

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

6.1 Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

6.2 Οι αγορασμένες υπηρεσίες θα παρέχονται για συγκεκριμένη περίοδο χρήσης που ορίζεται βάσει ημερομηνίας ολοκλήρωσης και σύμφωνα με τους Βασικούς Εμπορικούς Όρους.

6.3 Στο τέλος κάθε περιόδου χρήσης, η περίοδος θα ανανεώνεται αυτόματα για άλλο ένα ημερολογιακό έτος, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη στείλει στο άλλο μέρος, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη συμπλήρωση της περιόδου χρήσης , ειδοποίηση που ζητά την ακύρωση της ανανέωσης. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος χρήσης θα λήγει χωρίς να δικαιούται κανενός είδους αποζημίωσης κανένα συμβαλλόμενο μέρος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το ετήσιο έσοδο της συμφωνίας.

6.4 Η περίοδος χρήσης παύει να ισχύει αμέσως μετά από οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
● Εάν ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας.
● Εάν ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ έχει καθυστερήσει περισσότερες από 14 εργάσιμες ημέρες την πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή χρέωσης.
● Εάν ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ βρίσκεται ή απειλείται να βρίσκεται υπό εκκαθάριση, αναδιάρθρωση, πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικού καθεστώτος ή ικανότητας που – ως γεγονός – μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να λειτουργεί
κανονικά ή/και να εκτελεί υποχρεώσεις.
● Εάν η ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ βρίσκεται ή απειλείται να βρίσκεται υπό εκκαθάριση, αναδιάρθρωση, πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικού καθεστώτος ή ικανότητας που – ως γεγονός – μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά της να λειτουργεί
κανονικά ή/και να εκτελεί υποχρεώσεις.

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

7.1. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ έχει υποχρέωση να διατηρεί τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές καθώς και το λογισμικό του σε άψογη κατάσταση, ώστε να μπορέσει η ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παράσχει τις Υπηρεσίες του προσηκόντως.

7.2. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε πληροφορία στον ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές και το λογισμικό του που είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση των Υπηρεσιών.

7.3. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να εισάγει στο λογισμικό ή/και τις εφαρμογές,τα οποία αφορά η παροχή των Υπηρεσιών, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, τοποθεσία, τιμολόγιο και περιεχόμενο όλων των παρεχόμενων των υπηρεσιών του.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί υπεύθυνος για παραποίηση ή ανακρίβεια στοιχείων για καταλύματα που προβάλλονται ή διαχειρίζονται από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ μέσω του λογισμικού ή/και των εφαρμογών, στα οποία αφορά η παροχή των Υπηρεσιών.

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εκτός αν άλλο συμφωνηθεί, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη μορφή επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δυνάμει ή σε σχέση με τη Συμφωνία θα αποστέλλεται με τις επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμβαλλομένων. Όλα τα e-mail που θα
ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλομένων θα θεωρούνται έγκυρα και αποσταλθέντα από τους συμβαλλόμενους. Οποιαδήποτε ειδοποίηση μεταξύ των συμβαλλομένων θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε αμέσως αν απεστάλη επιτυχώς με e-mail.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

9.1 Η ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει το Έργο με προσήκοντα τρόπο, ενώ ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 30-60 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του απαραίτητου υλικού και ιδίως εφόσον ο Πελάτης ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

9.2 Συμφωνείται με την παρούσα ότι η ΠΑΡΟΧΟΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση:
9.2.1 μη εκπλήρωσης ή/και πλημμελούς εκπλήρωσης ή/και μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των Υπηρεσιών, εφόσον η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής ή η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ή τρίτων,
9.2.2 ανωτέρας βίας και γεγονότων που δεν μπορεί να ορίσει και ελέγξει η Εταιρεία,8.2.3 εξαιρείται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλεια.

9.3 Εφόσον οποιαδήποτε πλημμέλεια ή καθυστέρηση από την ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην παροχή των Υπηρεσιών οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ή/και της Ομάδας Εργασίας ή/και σε ανωτέρα βία, δυνάμει της συμφωνίας, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για παράβαση της Συμφωνίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος παράδοσης των Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο της σύμβασης η στο παρών κείμενο, θα παρατείνεται αυτομάτως για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

9.4 Συμφωνείται με την παρούσα και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει και δηλώνει ότι οι Υπηρεσίες και τα παραδοτέα, όπως ορίζονται στη Συμφωνία, είναι προτάσεις της ΠΑΡΟΧΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ. Ως εκ τούτου, συμφωνείται ότι η ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών, αφού μόνον ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για την τελική απόφαση και τη σωστή και πλήρη εφαρμογή των Υπηρεσιών. Συνεπώς ο ΠΑΡΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να κοινοποιεί ή να ενημερώνει τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ για ευαίσθητες η μή, τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τα έργα/λογισμικά/ιστοσελίδες που αναλαμβάνει, στα οποία υλοποιεί ή ανανεώνει η υποστηρίζει με λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις, διαδικασίες και λοιπές υπηρεσίες και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το 100% του τιμήματος της σύμβασης ακόμα και αν δεν τον ικανοποιεί το τελικό αποτέλεσμα.

9.5 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία αν το άλλο μέρος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της ή και ακόμα δεν συμμορφώνεται με την παρούσα συμφωνία, εντούτοις κάνει κακή χρήση της υπηρεσίας με αποτέλεσμα να βλάπτει τα
συμφέροντα άλλων πελατών – συνδρομητών ή και την ίδια την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγέλλων υποχρεούται να χορηγήσει πενθήμερη έγγραφη προειδοποίηση στον παραβιάζοντα τη Συμφωνία, περιγράφοντας σε αυτήν την παράβαση. Αν η
παραβίαση δεν θεραπευθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τότε ο καταγγέλλων δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία με με άμεση ισχύ μετά απο 20 ημέρες, από υπαιτιότητα του παραβιάζοντα της Συμφωνίας. Αν η παράβαση είναι από τη φύση της μη διορθώσιμη, τότε δεν απαιτείται προθεσμία για διόρθωση της παράβασης και η Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως με άμεση ισχύ.

9.6 Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Μερών που προκύπτουν βάσει ή σε σχέση με τη Συμφωνία ή/και τις Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει αυτής, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια Ναυπλίου.

9.7 Ο Πελάτης θα στείλει ένα σωστά εκτελεσμένο έντυπο αντίγραφο της Συμφωνίας στην Εταιρεία σύμφωνα με τις οδηγίες.
Παράλειψη του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ να ενεργήσει εντός του αναγραφόμενου χρονικού πλαισίου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αναστείλει αμέσως τις Αγορασμένες Υπηρεσίες.

9.8 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ επιβεβαιώνει ρητά ότι θεωρεί τους παραπάνω περιορισμούς και όρους δίκαιους, σαφείς και κατανοητούς.

9.9 Τα μέρη μπορούν να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία μόνον εγγράφως.

 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων) για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος δεδομένων σχετικών με αυτές τις υπηρεσίες. Η επεξεργασία θα γίνει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την πολιτική απορρήτου που ισχύει κατά καιρούς. Ο Πελάτης συναινεί σε όλα αυτά τα δεδομένα και στην επεξεργασία.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι είναι σε γνώση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και αναγνωρίζει ότι για τις ανάγκες της παρούσας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4, περ. (1) του ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι του Πελάτη (εφεξής «τα Προσωπικά Δεδομένα») ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» (αρ. 4 περ. (8) ΓΚΠΔ) και υπέχει τις εκ του άρ. 28 ΓΚΠΔ υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα:

● Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να αναθέτει επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων σε τυχόν υπεργολάβο ή προστηθέντα της κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Πελάτη. Σε περίπτωση, δε, που η Εταιρεία διορίσει Υπεργολάβους για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας υποχρεούται αφενός να καταρτίσει κατάλληλες και νομικά δεσμευτικές συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις της παρούσης και αφετέρου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα επιθεώρησης για τη διασφάλιση της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

● Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

● Με τη λύση της παρούσης για οποιοδήποτε λόγο ή ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας που έχει κατά περίπτωση ανατεθεί στην Εταιρεία από τον Πελάτη ή όταν το ζητά ο τελευταίος, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του Πελάτη και εφόσον αυτή (η Εταιρεία) δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς και με τα μέσα που ανεξάρτητα καθορίζει (οπότε ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας), να επιστρέψει στον Πελάτη τα Προσωπικά Δεδομένα ή να τα διαγράψει σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής, εκτός εάν η τήρησή τους ή μέρους αυτών επιβάλλεται από διάταξη νόμου του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη.

● Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που έχει ορίσει ο Πελάτης και σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στην παρούσα.
Στην περίπτωση, δε, που η Εταιρεία θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη εντός 24 ωρών. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Πελάτη.

 

11. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν ακόμη και μετά τη λήξη της συμφωνίας και τις διατάξεις των Εμπορικών Όρων σχετικά
με το ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία.

11.1 Γλώσσα/Δεσμευτική Έκδοση : αυτή η συμφωνία έχει εκτελεστεί στην ελληνική γλώσσα και όλες οι γραπτές επικοινωνίες μεταξύ των μερών της παρούσας θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική έκδοση θα ιπερισχύει των μεταφράσεων σε άλλες γλώσσες.

11.2 Εμπιστευτικότητα: κάθε Μέρος θα τηρεί την παρούσα συμφωνία και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν με απόλυτη εχεμύθεια, εκτός από όποια γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:
α. να μη χρησιμοποιούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
β. να μην ανακοινώνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα στελέχη, υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες τους ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρουν σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση του κάθε συμβαλλόμενου για τα στελέχη, υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες ή τρίτους.
γ. να μην αναπαράγουν οποτεδήποτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες / δεδομένα, ούτε να τις αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρουν σε πέρας το έργο που έχουν αναλάβει.
δ. να διατηρούν υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και να υπακούουν στις Πολιτικές Ασφαλείας που υπάρχουν.
ε. να μην εκμεταλλεύονται τις εμπιστευτικές πληροφορίες προκειμένου να αποκομίσουν οι ίδιοι περιουσιακό όφελος.

11.3 Παραιτήσεις: καμία παραίτηση από κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη από οποιαδήποτε απαίτηση της παρούσας Συμφωνίας
ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή δικαίωμα βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα έχει ισχύ εκτός εάν δοθεί με ειδοποίηση και γραπτή
υπογραφή από το εν λόγω Μέρος.

11.4 Μερική ακυρότητα: εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο να είναι παράνομη,
άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή
(εφόσον είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη) δεν δίδεται να ισχύει και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Συμφωνία αλλά
χωρίς να ακυρώνεται οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας
Συμφωνίας διατηρείται άκυρη ή ανεφάρμοστη μόνο εν μέρει ή σε κάποιο βαθμό, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και σε αποτέλεσμα
στο βαθμό που δεν θεωρείται άκυρη ή μη εκτελεστή. Σε κάθε περίπτωση, τα Μέρη στη συνέχεια καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αντικαταστήσουν τις παράνομες, άκυρες ή μη εκτελεστές διατάξεις (όπως η περίπτωση μπορεί να είναι) από
έγκυρη και εκτελεστή υποκατάστατη διάταξη το αποτέλεσμα της οποίας είναι ως όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα της άκυρης ή μη εκτελεστής διάταξης.

11.5 Δικαιούχοι τρίτων μερών: εκτός από όσα ορίζονται στη Συμφωνία, τα μέρη δεν προτίθενται να δημιουργήσουν οποιεσδήποτε
υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε δικαιώματα, αιτίες δράσης ή οφέλη υπέρ οποιουδήποτε προσώπου εκτός από την Εταιρεία και τον
Πελάτη.

11.6 Γενικά: η παρούσα συμφωνία και τα παραρτήματά της (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της) ενσωματώνει ολόκληρη
τη συμφωνία και την κατανόηση των συμβαλλομένων μερών με σεβασμό στα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σχετικά
με την παροχή Υπηρεσιών και αντικαθιστά (χωρίς εξαίρεση) προηγούμενες προφορικές και γραπτές συμβάσεις ή άλλες επικοινωνίες
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος. Τα Μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι καθένας,
κάθε όρος και διάταξη του παρόντος είναι βασική και ουσιαστική. Αντίστοιχα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν δεσμεύεται και
εγγυάται τα άλλα μέρη του παρόντος να εκπληρώσουν με καλή πίστη όλες τις υποχρεώσεις τους κατωτέρω με αυστηρή συμμόρφωση
με όλους τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος.

 

12. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ένα μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει ή να ισχυριστεί ότι εκχωρεί ή μεταβιβάζει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά
του ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του άλλου μέρους. Αυτός ο περιορισμός
δεν ισχύει για εκχωρήσεις σε συνδεδεμένες οντότητες.

 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1. Σε περίπτωση εσωτερικού ανασχηματισμού του ομίλου στον οποίο ανήκει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, μπορεί στην θέση τουνα υπεισέλθει οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα γνωστοποιείται εγγράφως στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ από τον ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση δεν θα διακόπτεται αλλά θα συνεχίζει να ισχύει κατά τα λοιπά αμετάβλητη, μεταξύ του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και της νέας εταιρείας του ομίλου, όλα δε τα απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων θα συνεχίζουν να ισχύουν αδιάκοπα, η δε παρελθούσα διάρκεια ισχύος της παρούσας, θα προσμετράται ως αδιάκοπη συνέχεια της Σύμβασης.

13.2. Η παρούσα Σύμβαση δεν δύναται να τροποποιηθεί από τα Μέρη παρά μόνον εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται έγγραφη τροποποίηση για την επέκταση της Σύμβασης σε νέες Υπηρεσίες, η οποία μπορεί να λάβει χώρα και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των Μερών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Σύμβασης για κάθε Μέρος. Οι νέες Υπηρεσίες υπόκεινται στην πολιτική τιμών του ΠΑΡΟΧΟΥ, την οποία ο τελευταίος έχει ήδη από τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης γνωστοποιήσει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και ο τελευταίος έχει αποδεχθεί.

13.3. Τυχόν ακυρότητα κάποιου συμβατικού όρου δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών, η δε Σύμβαση συνεχίζει να ισχύει στο σύνολό της χωρίς τον εν λόγω άκυρο όρο.

13.4. Τα Παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Κάθε αναφορά στη Σύμβαση ή σε όρο αυτής, θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τα Παραρτήματα αυτής.

 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

14.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

14.2. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν μεταξύ των Μερών, από ή σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή/και τις υπηρεσίες
που προβλέπονται από αυτήν, καθώς και κάθε ζήτημα αναφορικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα ή καταγγελία της Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου.

Έχουμε υψηλά πρότυπα που ορίζουν την προσέγγισή μας. Βασιζόμαστε στην ποιότητα, στην εύρωστη διαχείριση σφαλμάτων, στις εγγυήσεις και στην ανοικτή επικοινωνία. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν να δουλεύουμε εστιάζοντας στην ποιότητα, με βάση το ενδιαφέρον των πελατών μας.

Διαλέξτε τη γλώσσα σας: English  / Greek

Copyright © All Data |  Powered by Abouthotelier

ΕΣΠΑΕΣΠΑ